Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

2310703689

6979959696

Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εφόσον κρίνουν ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδουν τη δικαστική απόφαση διαζυγίου, με την οποία λύεται ο γάμος.

Προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους η οποία επικυρώνεται από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη με την οποία επικυρώνεται η λύση του γάμου τους. 

Βέβαια σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, βασική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου αποτελεί και δεύτερη έγγραφη συμφωνία των δύο συζύγων-γονέων για το ποιος εκ των δύο θα ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και πως θα επικοινωνεί μαζί τους ο έτερος γονέας, ο μη έχων την επιμέλεια. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι  απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η εξάμηνη διάρκεια του γάμου.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου. Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφότερων των συζύγων και το διαζύγιο με αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων. 

Συναινετικά διαζύγια ονομάζονται οι λύσεις της έγγαμης συμβίωσης που γίνεται με δύο τρόπους, κατά το ελληνικό δίκαιο. Δηλαδή με διαζύγιο ή με θάνατο ενός των συζύγων. Πλέον μπορεί να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο όχι με δικαστική απόφαση αλλά με συμφωνία των συζύγων ενώπιον συμβολαιογράφου.

Βασικότερος λόγος έκδοσης διαζυγίου με αντιδικία είναι ο ισχυρός κλονισμός. Ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται, δηλαδή θεωρείται ότι έχει ήδη επέλθει και υφίσταται, σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του εναγομένου, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ενάγοντος από τον εναγόμενο ή επιβουλής της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. 

Ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, είτε με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε με την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία, οι πρώην πλέον σύζυγοι μπορούν να κινηθούν δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, προκειμένου να διεκδικήσουν διάφορες αξιώσεις. Κυριότερες περιπτώσεις τέτοιων αξιώσεων αποτελούν η αγωγή διατροφής και η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

Close Menu